Problem description


Acyklizacja
(acyklizacja)
Memory limit: 64 MB
Time limit: 1.00 s

Jasio uwielbia grafy skierowane (w których krawędzie biegną tylko w jedną stronę). A acykliczne (bez cykli) to już w ogóle najbardziej. Niestety, na urodziny otrzymał graf skierowany, ale niekoniecznie acykliczny. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale może da się zmazać niezbyt wiele krawędzi, żeby graf był acykliczny?

Napisz program, który: wczyta opis grafu, wyznaczy mały zbiór krawędzi, którego usunięcie z grafu jest wystarczające do osiągnięcia acykliczności i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne N oraz M, oddzielone pojedynczym odstępem i określające liczbę wierzchołków i krawędzi grafu. W kolejnych M wierszach znajduje się opis krawędzi grafu, po jednej w wierszu. Opis każdej krawędzi składa się z dwóch liczb naturalnych ui oraz vi określających istnienie krawędzi w jedną stronę z ui do vi.

W grafie na wejściu nie ma pętli ani krawędzi wielokrotnych.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba naturalna $R \le \frac{M}{2}$ określająca liczbę krawędzi do usunięcia. W kolejnych R wierszach należy wypisać usuwane krawędzie (w formacie jak na wejściu). Każda usuwana krawędź ma pojawić się na wyjściu dokładnie raz.

Pozostałe w grafie krawędzie (te, które pojawiły się na wejściu, ale nie pojawiły na wyjściu) powinny tworzyć graf acykliczny.

Jeśli istnieje wiele możliwych rozwiązań, należy wypisać dowolne z nich. Zauważ, że nie jest wymagane usunięcie jak najmniejszej liczby krawędzi, a jedynie zmieszczenie się w limicie $\frac{M}{2}$.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 100 000, 0 ≤ M ≤ 200 000.

Przykład

Input Output Explanation
8 11
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
3 5
5 6
6 3
6 8
8 7
7 6
4
3 1
6 3
8 7
7 6

Obrazek w treści przedstawia sytuację z testu przykładowego.