Problem description


Ciąg i zapytania
(ciag-zapytania)
Memory limit: 32 MB
Time limit: 1.00 s

Dany jest ciąg liczb i dużo zapytań postaci: na której pozycji znajduje się w ciągu jakiś zadany element. W przypadku wielu wystąpień takiego samego elementu należy podać skrajnie lewą pozycję.

Napisz program, który: wczyta ciąg i zapytania o pozycje poszczególnych elementów, odpowie na wszystkie zapytania i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby naturalne N i Q, oddzielone pojedynczym odstępem i określające kolejno: liczbę elementów ciągu oraz liczbę zapytań. W drugim wierszu wejścia znajduje się N liczb całkowitych Ti pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Są to kolejne wyrazy ciągu.

W kolejnych Q wierszach znajdują się kolejne zapytania Bi po jednym w wierszu, określających zapytanie o skrajnie lewą pozycję elementu Bi w ciągu T.

Elementy ciągu (pozycje) numerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do N.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie Q wierszy. W i-tym wierszu powinna się znaleźć jedna liczba całkowita – najmniejsza pozycja j, że Tj = Bi. Jeśli element w ogóle nie występuje w ciągu – zamiast tego odpowiedź powinna być NIE.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 500 000, 1 ≤ Q ≤ 500 000, 0 ≤ Ti ≤ 1 000 000, 0 ≤ Bi ≤ 1 000 000.

Przykład

Input Output
6 4
2 3 1 1 3 5
3
2
5
6
2
1
6
NIE