Problem description


Liczba prawie palindromiczna
(prawie-palindrom)
Limit pamięci: 32 MB
Limit czasu: 0.50 s

Liczbę naturalną nazywamy palindromiczną, jeżeli czytana od lewej jest taka sama jak czytana od prawej. Na przykład liczby 121 oraz 777 są palindromiczne, zaś liczby 123 oraz 225 nie są.

Liczbę naturalną nazywamy prawie palindromiczną, jeżeli różni się o 1 od jakiejś liczby palindromicznej. Przykładowo: liczby 122 oraz 776 są prawie palindromiczne, zaś liczby 123 oraz 225 nie są.

Napisz program, który: wczyta liczbę naturalną N, wyznaczy czy jest ona palindromiczna lub prawie palindromiczna i wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna trzycyfrowa liczba naturalna N.

Wyjście

Jeżeli N jest palindromiczna, należy wypisać TAK. W przeciwnym przypadku, jeżeli N jest prawie palindromiczna, należy wypisać PRAWIE. W przeciwnym przypadku należy wypisać NIE.

Ograniczenia

100 ≤ N ≤ 999.

Przykład

Wejście Wyjście
121
TAK
Wejście Wyjście
122
PRAWIE
Wejście Wyjście
123
NIE