Problem description


Mediana podzbioru
(mediana-podzbioru)
Limit pamięci: 256 MB
Limit czasu: 8.00 s

Na taśmie o wymiarach N × 1 pól znajdują się liczby naturalne, po jednej liczbie na jednym polu taśmy.

Twoim zadaniem jest (efektywnie) obsłużyć wiele zapytań o różne spójne fragmenty tej taśmy. W każdym zapytaniu rozpatrywany jest fragment od Si-tego do Ei-tego pola taśmy włącznie. Pytanie dotyczy tego jaka jest mediana zbioru {T[Si], T[Si+1], …, T[Ei]}. Zwróć uwagę na pogrubione słowo zbioru: powtórzone elementy na taśmie występują w zbiorze jedynie jeden raz.

Dla przypomnienia: mediana zbioru M-elementowego to średnia arytmetyczna co najwyżej dwóch środkowych elementów zbioru po jego posortowaniu: jeżeli elementy zbioru to X[1] < X[2] < … < X[M] to mediana wynosi $\frac{X[\lfloor (M+1)/2 \rfloor] + X[\lceil (M+1)/2 \rceil]}{2}$.

Napisz program, który: wczyta liczby zapisane na taśmie oraz zapytania, dla każdego zapytania ustali medianę odpowiedniego podzbioru liczb z taśmy i wypisze wyniki na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna N, określająca długość taśmy. W drugim wierszu wejścia znajduje się ciąg N liczb naturalnych T[i], pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Są to liczby zapisane na taśmie. W trzecim wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna Q, określająca liczbę zapytań. W kolejnych Q wierszach znajduje się opis kolejnych zapytań, po jednym w wierszu.

Opis każdego zapytania składa się z dwóch liczb naturalnych Si oraz Ei oddzielonych pojedynczym odstępem. Jest to zapytanie o medianę zbioru {T[Si], T[Si+1], …, T[Ei]}.

Wyjście

Twój program powinien wypisać na wyjście dokładnie Q wierszy. W i-tym wierszu wyjścia powinna się znaleźć odpowiedź dla i-tego zapytania: liczba rzeczywista, wypisana z dokładnością do jednego miejsca po kropce dziesiętnej, reprezentująca medianę podzbioru z danego zapytania.

Ograniczenia

1 ≤ N ≤ 200 000, 1 ≤ Q ≤ 200 000, 1 ≤ T[i] ≤ 109, 1 ≤ Si ≤ Ei ≤ N.

Częściowa punktacja

W pewnym podzbiorze testów wartych łącznie 50% maksymalnej punktacji zachodzi dodatkowy warunek: wszystkie liczby na taśmie są parami różne.

Przykład

Wejście Wyjście
7
1 5 2 4 5 3 2
3
1 4
4 7
2 5
3.0
3.5
4.0